Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Koszalin, dnia 11.04.2019

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO”, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma : Kosmaz Sp. z o.o. z siedzibą 75-213 Koszalin ul. Lniana 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod numerem KRS 0000139503, o numerze REGON 331361457, o numerze NIP 671-16-68-362, e-mail: info@kosmaz.pl telefon: +48 94 345 07 70

   

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia, w celach: realizacji umów, prowadzenia działań marketingowych w szczególności przekazywania newsletterów, cenników i ofert promocyjnych, informacji handlowych, informacji o organizowanych wydarzeniach, zaproszeń.

 

 1. W związku z przetwarzaniem w celach o których mowa w pkt. 2 Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane będą tylko do komunikacji dotyczącej produktów, usług, promocji, wydarzeń. Nie sprzedajemy ani nie udzielamy informacji stronom trzecim. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2 wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres i w zakresie wskazanym w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych: prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji: – informacji o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; – informacji o kategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora; – informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane; – informacji o możliwości skorzystania przez Panią/Pana z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw; – informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  2. prawo do sprostowania danych osobowych: prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw prawo do bycia zapomnianym): prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:

   dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;

   cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

   Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

   Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora;

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach:

   gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych;

   gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwił się Pan/Pani usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

   gdy administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

  5. prawo do przenoszenia danych: ma prawo Pani/Pan do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Administrator danych jest obowiązany udostępnić dostarczone przez Panią/Pana dane, które spełniają łącznie następujące warunki:

   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych;

   dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób;

  6. prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych: ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ma Pani/Pan również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:

   przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;

   przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy z administratorem danych;

   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

  7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:

   1. pisemnie na adres:

    Kosmaz Sp. z o. o.

    ul. Lniana 8

    75-213 Koszalin;

   2. telefonicznie pod numerem telefonu – +48 094 345 07 70

   3. drogą elektroniczną na adres: info@kosmaz.pl

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   

 2. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Panią/Pana przez Administratora ma charakter dobrowolny.

   

 3. W sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl