Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje ogólne

  1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego inexterio.pl i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.

  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Kosmaz Sp. z o.o. z siedzibą w 75-213 Koszalin ul. Lniana 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod numerem KRS 0000139503, o numerze REGON 331361457, o numerze NIP 671-16-68-362, e-mail: info@kosmaz.pl telefon: +48 94 345 07 70.

  3. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO”

 2. Zbierane dane

  1. Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu II. 1) 2) poniżej.

   1. Dane w celu realizacji Zamówienia

    1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest m.in. podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

    2. Sprzedający oraz podmioty trzecie zbierają następujące dane Użytkownika: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.

    3. Sprzedający zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z nim umowy o świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży, jak również w związku z ich wykonywaniem.

    4. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania adresu e-mail oraz Hasła zabezpieczającego Konto.

    5. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

   2. Dane zbierane automatycznie

    1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”).

    2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.

    3. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika.

    4. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

    5. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

    6. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Sprzedawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

 3. Wykorzystanie danych

  1. Dane podane przez Użytkownika Sprzedający wykorzystują do:

   1. świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,

   2. realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar,

   3. przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,

   4. wsparcia, realizacji procesów płatności,

   5. dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,

   6. prowadzenia działań marketingowych.

  2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego w celach przedstawienia oferty handlowej i innych działań marketingowych.

  3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania Newslettera, dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

  4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Sklepie Internetowym, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Sklepu Internetowego.

  5. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z pracownikiem Sprzedającego są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy Użytkownikowi.

  6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Sklep Internetowy notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.

  7. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie.

  8. W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 4. Przekazywanie danych osobowych. Powierzenie i Udostępnienie danych

  1. Sprzedający powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, podmiotom świadczącym usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, a także powierzenie danych może nastąpić powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim z którymi Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

  2. Sprzedający nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich.

 5. Czas przetwarzania danych osobowych

  1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres i w zakresie wskazanym w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 6. Uprawnienia Użytkowników

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,

  2. Użytkownikowi przysługuje prawo sprostowania danych osobowych

  3. Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia danych osobowych

  4. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  6. Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych

  7. W przypadku , gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  9. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

 7. Zabezpieczenie danych osobowych

  1. Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

  2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.

  3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

  4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl