Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep Internetowy inexterio.pl prowadzi Sprzedający którym jest KOSMAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: 75-213 Koszalin, ul. Lniana 8 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod numerem KRS 0000139503, o numerze REGON 331361457, o numerze NIP 671-16-68-362; e-mail: info@kosmaz.pl; telefon: +48 94 345 07 70.

  2. Administratorem danych osobowych jest KOSMAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: 75-213 Koszalin, ul. Lniana 8 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod numerem KRS 0000139503, o numerze REGON 331361457, o numerze NIP 671-16-68-362; e-mail:info@kosmaz.pl; telefon: +48 94 345 07 70.

  3. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów, lub świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedającego oraz Produktami innymi niż Towar, w tym z cenami i dostępnością Produktów, zawarcie Umowy Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Sprzedający udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

  4. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”), a także obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych przepisy polskiego prawa.

  5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies

  6. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

 2. DEFINICJE

  Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

  1. Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu w miejsce wskazane przez Użytkownika;

  2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;

  3. Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych lub w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił Sprzedającemu podczas rejestracji Konta;

  4. przedającemu podczas rejestracji Konta; Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi, usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Unormowania dotyczące konsumenta, zawarte w Regulaminie, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej z Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  5. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedającego dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar;

  6. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;

  7. Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;

  8. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

  9. Nowe Zamówienie - wiadomość elektroniczna automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika;

  10. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży - zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży;

  11. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym;

  12. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika informująca o zmianie statusu zamówienia na „Przyjęte”;

  13. Produkt – to w szczególności Towar, oraz m. in. elementy na wymiar, blaty na wymiar, szafki na wymiar, podnośniki, okucia;

  14. Produkt inny niż Towar – różnego rodzaju świadczenia oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a w szczególności cięcie na wymiar, oklejanie, wiercenie czy też frezowanie;

  15. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  16. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;

  17. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem elektronicznym inexterio.pl, którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego, lub zlecić świadczenie usługi w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie;

  18. Sprzedający - KOSMAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: 75-213 Koszalin, ul. Lniana 8 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod numerem KRS 0000139503, o numerze REGON 331361457, o numerze NIP 671-16-68-362; e-mail: info@kosmaz.pl; telefon: +48 94 345 07 70;

  19. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

  20. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym (w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta). Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

  21. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Sprzedającego na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, zlecenia świadczeń w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym, lub - jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul - usługa dostarczania Użytkownikowi Newsletter;

  22. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Sprzedającego wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną;

  23. Usługodawca – Sprzedający;

  24. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

  25. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt;

  26. Treść - komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Sklepie Internetowym. Możliwość zamieszczania Treści służy wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zarejestrowali Konto po zalogowaniu się na właściwym Koncie.

  27. Administrator danych – administratorem danych osobowych jest KOSMAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: 75-213 Koszalin, ul. Lniana 8 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod numerem KRS 0000139503, o numerze REGON 331361457, o numerze NIP 671-16-68-362; e-mail: info@kosmaz.pl; telefon: +48 94 345 07 70;

 3. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

  1. Sklep Internetowy umożliwia Sprzedającemu możliwość zdalnej prezentacji jego Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów oraz innych umów w zakresie Produktów innych niż Towar.

  2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią część niniejszego Regulaminu.

  3. Zdjęcia i opisy Towarów lub Produkt inny niż Towar zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru lub Produktów innych niż Towar. W szczególności wygląd Towaru lub Produktów innych niż Towar na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.

  4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

 4. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. REJESTRACJA KONTA. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych danych, w tym adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Sprzedającego w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Sprzedającego danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego i akceptacji jego warunków. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.

  2. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym umowy o świadczenie Usług.

  3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

  4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Sprzedającego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar oraz możliwość zamieszczania Treści jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej, (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) lub elektronicznej (na adres e-mail) (dzień skuteczności). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży oraz umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.

  6. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.

  7. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Sprzedającego. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.

  8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając adres poczty elektronicznej i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika..

  9. Formuła „GOŚĆ”. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „gość”. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe wskazane w ust 11 poniżej. Użytkownik powinien zaakceptować treść Regulaminu, oraz zawartych w nim Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, oraz Polityki Prywatności.

  10. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule „Gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem a Sprzedawcą nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy:

   1. dane Zamówienie zostaje anulowane, albo

   2. Umowa Sprzedaży lub umowa świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana przez strony, albo traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

  11. Użytkownik w przypadku składania zamówienia zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, ulicę, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, województwo, a w przypadku dokonywania zakupu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej dodatkowo NIP oraz firmę.

 5. ZAMÓWIENIE

  1. Użytkownik może złożyć Zamówienie przez Konto - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Hasła, albo jak Gość, w następujący sposób:

   1. Informacja o głównych cechach i cenie Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu lub w opisie Produktu, oraz po najechaniu kursorem na dany Produkt.

   2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Sklep może być niedostępny dla Użytkowników podczas okresowej jego konserwacji oraz w razie jego awarii.

  2. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik - poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:

   1. wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub Produkt inny niż Towar, poprzez dodanie go do Koszyka, w tym Kupujący ma możliwość zamówienia w stosunku do nabywanych Towarów rożnego rodzaju usług lub wykonania danych towarów według swoich indywidualnych potrzeb;

   2. wybiera sposób dostawy Towaru z listy dostępnej w Sklepie Internetowym (z wyliczonym kosztem dostawy, bądź ze wskazaniem, że koszt zostanie ustalony przez obsługę sklepu) albo odbiór osobisty;

   3. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne;

   4. wprowadzana dane, o których mowa w pkt. IV.11 powyżej, a następnie potwierdza prawidłowość wprowadzonych danych oraz danych dotyczących Zamówienia;

   5. potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu;

   6. Zaznacza opcję „Potwierdzam zakup”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty

  3. W przypadku natomiast wyboru Towarów lub Produktów innych niż Towary takich jak formatki meblowe na wymiar, fronty akrylowe na wymiar, blaty na wymiar, stoliki na wymiar, regał na wymiar oraz szafki na wymiar, Kupujący dokonuje również za pośrednictwem narzędzi zawartych na stronie sklepu indywidualnej specyfikacji rzeczy, co służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, co następuje m.in. poprzez:

   1. wybór płyty meblowej;

   2. wybór różnego rodzaju świadczeń oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a w szczególności cięcia na wymiar, oklejania, wiercenia czy też frezowania;

   3. wyboru zastosowanej formatki (wielkości oraz jej parametrów);

   4. możliwość wyboru oklejania obrzeży.

   5. W powyższym przypadku Kupujący ma możliwość wyboru m.in. takich opcji jak „Zamów na wymiar”, „Wycena”, oraz „Dodaj optymalizację do koszyka”.

  4. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone wiadomością email „Potwierdzenie zamówienia”. Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Sprzedającego i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika, ani Sprzedającego.

  5. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest jego dostępność. W przypadku natomiast dokonana zamówienia bez ustalonego kosztu dostawy Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z obliczonym kosztem wysyłki, który będzie mógł zaakceptować poprzez zaznaczenie opcji „Potwierdź” zawartej w wiadomości i na Koncie.

  6. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar (Potwierdzenia Zamówienia).

  7. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):

   1. poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo,

   2. zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte nieanulowaną częścią tego Zamówienia, a w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone.

   3. W terminie dwóch (2) roboczych kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.

  8. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu odbioru Towarów, lub Dostawy Towaru na adres, lub miejscu świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, podanym przez Użytkownika, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.

  9. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia. Niniejsze postanowienie ma odpowiednie zastosowanie do umów dotyczących Produktów innych niż Towar.

  10. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie później, niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania zamówienia.

  11. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia. Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia. Niniejsze postanowienie ma odpowiednie zastosowanie do umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

  12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.

  13. Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez e-mail, a także poprzez Konto).

  14. Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy.), następujących po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

 6. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.

  2. Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego oraz zawartych umów Sprzedaży, w terminie nie dłuższym niż czternastu (14) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienie, odnoszące się do wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi (do 30 dni),nie stosuje się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących będących Konsumentami.

 7. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik zobowiązany jest do:

   1. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego,

   2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem,

   3. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, oraz postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

   4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

  2. Użytkownik ma prawo powiadomić Sprzedającego o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

  3. Użytkownik ma prawo powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.

  4. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.

  5. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać osobiście, e-mailem lub telefonicznie.

  6. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:

   1. naruszał Regulaminu,

   2. podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

   3. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Sprzedającego, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

   4. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

  7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu, Sprzedający bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Sprzedającego o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności).

 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest KOSMAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: 75-213 Koszalin, ul. Lniana 8 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod numerem KRS 0000139503, o numerze REGON 331361457, o numerze NIP 671-16-68-362; e-mail: info@kosmaz.pl; telefon: +48 94 345 07 70.

  2. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

  3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację odpowiedniej Klauzuli.

  4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

  5. Sprzedający przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

  6. Użytkownikowi przysługują prawa:

   1. dostępu do swoich danych osobowych,

   2. sprostowania danych osobowych

   3. usunięcia danych osobowych

   4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

   5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

   6. do przenoszenia danych

   7. W przypadku , gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   9. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego.

   10. Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych.

 9. PRAWA AUTORSKIE

  1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim.

 10. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

  1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  2. Pod adresem: https://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Informacje ogólne

   1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego inexterio.pl i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.

   2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Kosmaz Sp. z o.o. z siedzibą w 75-213 Koszalin ul. Lniana 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod numerem KRS 0000139503, o numerze REGON 331361457, o numerze NIP 671-16-68-362, e-mail: info@komaz.pl telefon: +48 94 345 07 70.

   3. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO”

  2. Zbierane dane

   Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu XI. 2. 2. poniżej.

   1. Dane w celu realizacji Zamówienia

    1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest m. in. podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

    2. Sprzedający oraz zbiera następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.

    3. Sprzedający zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z nim umowy o świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży, jak również w związku z ich wykonywaniem.

    4. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania adresu e-mail oraz Hasła zabezpieczającego Konto.

    5. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.

   2. Dane zbierane automatycznie

    1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”).

    2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.

     1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika.

     2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

     3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

     4. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Sprzedawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

  3. Wykorzystanie danych

   1. Dane podane przez Użytkownika Sprzedający wykorzystują do:

    1. świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,

    2. realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar,

    3. przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,

    4. wsparcia, realizacji procesów płatności,

    5. dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,

    6. prowadzenia działań marketingowych.

   2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego w celach przedstawienia oferty handlowej i innych działań marketingowych.

   3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania Newslettera, dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

   4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Sklepie Internetowym, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Sklepu Internetowego.

   5. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z pracownikiem Sprzedającego są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy Użytkownikowi.

   6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Sklep Internetowy notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.

   7. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie.

   8. W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

  4. Przekazywanie danych osobowych. Powierzenie i Udostępnienie danych

   1. Sprzedający powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, podmiotom świadczącym usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, a także powierzenie danych może nastąpić powierzane m. in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim z którymi Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

   2. Sprzedający nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich.

  5. Czas przetwarzania danych osobowych

   1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres i w zakresie wskazanym w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  6. Uprawnienia Użytkowników

   1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,

   2. Użytkownikowi przysługuje prawo sprostowania danych osobowych

   3. Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia danych osobowych

   4. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

   5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

   6. Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych

   7. W przypadku , gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   9. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

  7. Zabezpieczenie danych osobowych

   1. Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

   2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.

   3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

   4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

 12. OGÓLNE WARUNKI UMÓW

  1. WSTĘP

   1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego.

   2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy Sprzedaży.

   3. Sprzedający wskazuje, że Kupujący dokonując zakupu, o ile system informatyczny sklepu przewiduje taką możliwość, ma możliwość zamówienia różnego rodzaju świadczeń takich jak m. in. cięcie, frezowanie, nawiercanie lub oklejanie. w stosunku do nabywanych towarów. Powołane świadczenia wykonywane są według jego zindywidualizowanych potrzeb. Bez względu na wymiar formatek (arkusz towaru o wymaganych przez Kupującego wymiarach) kalkulacje każdorazowo dokonywane są dla całych płyt (płyt, sklejek, blatów itp.) o wskazanych w systemie wymiarach za które płaci Kupujący. W związku z czym powstają odpady (pozostałe po wycięciu formatki części płyty), w tym odpady użytkowe (rzeczy, które mogą podlegać dalszemu wykorzystaniu). Każda ze strony może wystąpić z zapytaniem do drugiej odnośnie przekazania Kupującemu odpadów, warunków z tym związanych oraz kosztów. Powołane elementy umowy będą każdorazowo uzgadniane przez strony z uwagi na zindywidualizowany charakter odpadów. Należy pamiętać, iż odpady mogą wpływać na koszt wysyłki i mogą wymagać docięcia do wielkości palety w celu umożliwienia ich przesłania.

   4. Sprzedający informuje, że w przypadku zamówienia Towarów oraz Produktów innych niż Towar wykonanych według zindywidualizowanych potrzeb Kupującego, ilość wykorzystanych przez Sprzedającego Towarów oraz Produktów innych niż Towar, może być większa niż wynikałoby to z wymiarów, oraz innych cech Towarów oraz Produktów innych niż Towar, wykonanych według zindywidualizowanych potrzeb Kupującego, nie wpłynie to jednak na cenę oraz inne istotne elementy umowy, a ujawnione zostanie jedynie na otrzymanym przez Kupującego rachunku lub fakturze. Powołane zastrzeżenie wynika z przebiegu i charakterystyki procesu wytwórczego, a służy ujawnieniu ilości rzeczywiście wykorzystanych przez Sprzedawcę Towarów oraz Produktów innych niż Towar.

  2. CENA

   1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN).

   2. Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.

   3. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia zamówienia, o czym mowa w pkt. V.13 powyżej.

   4. Cena jednostkowa Towaru podana w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny jednostkowej tego samego Towaru, gdyby został on zakupiony bezpośrednio, fizycznie u Sprzedającego. Dla celów Umowy Sprzedaży zastosowanie będzie miała cena podana w Sklepie Internetowym.

  3. STRONY UMOWY SPRZEDAŻY

   1. Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Kupujący i Sprzedający

  4. PŁATNOŚĆ

   1. Kupujący może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym.

   2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do niektórych Towarów.

   3. Transakcja sprzedaży zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

  5. ODBIÓR ALBO DOSTAWA TOWARU

   1. Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia.

  6. ODSTĄPIENIE KUPUJĄCEGO OD UMOWY SPRZEDAŻY

   1. Dokonujący zakupu Towaru Konsument który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od dnia wydania Towaru, lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną, lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego. Można je także złożyć osobiście u Sprzedającego.

   2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego lub przesłane w formie elektronicznej wiadomości e-mail. W razie wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Towaru przez Kupującego może nastąpić w miejscu wydania Towaru lub w siedzibie Sprzedającego, lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe.

   3. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego.

   4. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy do Kupującego zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

   5. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny i poniesionych kosztów dostawy do Kupującego zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany, oraz z wyjątkiem dokonania płatności przy użyciu firm świadczących usługi przekazu pieniędzy, wówczas Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych przez Kupującego środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego).

   6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa powyżej.

   7. Prawo do odstąpienia nie przysługuje zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:

    1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

    2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

    3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

    5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

    8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

    9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

    11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

    12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

    13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

    14. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający informuje, że Towary lub Produkty inne niż Towary takie jak elementy na wymiar, blaty na wymiar, szafki na wymiar, oraz usługi takie jak cięcie piła na CNC, cięcie płyty, cięcie specjalne, frezowanie krzywoliniowe CNC, frezowanie prostoliniowe CNC, nawiercanie otworów, oklejanie bezspoinowe obrzeżem laserowym, oklejanie krzywoliniowe CNC, oklejanie obrzeżem PCV/ABS/Fornir, oraz pogrubianie (sklejanie), stanowią element umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, i tym samym prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1 powyżej i nast., nie przysługuje.

  7. REKLAMACJE

   GWARANCJA

   1. Reklamacje Kupującego na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedającego. Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant (wystawca oświadczenia gwarancyjnego). Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Towaru lub informacja znajdująca się na stronie internetowej gwaranta.

   2. Towar, będący przedmiotem reklamacji na podstawie gwarancji należy dostarczyć bezpośrednio do punktu wskazanego przez gwaranta.

   3. Dowód zakupu Towaru oraz ważna karta gwarancyjna są niezbędne do przyjęcia przez gwaranta.

   4. Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Towaru zgłoszonej na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego.

   5. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru.

   RĘKOJMIA ZA WADY

   1. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

   2. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

   3. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

   4. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.

   5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

   6. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

   7. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Kupujący może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedającego Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

   8. Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru.

   9. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Towaru.

   10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży - do miejsca, w którym Towar został wydany Kupującemu.

   11. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar się znajduje.

   12. Postanowienia pkt. 10 i 11 powyżej, stosuje się do zwrotu Towaru w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży i wymiany Towaru na wolny od wad.

   13. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Nie dotyczy to postanowień pkt. 8 i 9 powyżej.

   14. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje Kupującego o konieczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji, informacji na temat przyczyn, lub okoliczności reklamacji. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.

   15. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

   16. Kupujący otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedającego.

   17. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zakończeniu procesu reklamacyjnego.

   18. Szczegółowych informacji dotyczących procesu reklamacji można zasięgnąć bezpośrednio u Sprzedającego.

   19. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedającego zostanie odesłany do Kupującego. Sprzedający może w takiej sytuacji obciążyć Kupującego kosztami takiej przesyłki.

   20. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie Internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy.

   21. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do Produktów innych niż Towar.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.

  2. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

   1. zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy,

   2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Regulaminu,

   3. zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.

  3. Usługodawca powiadomi o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail. Użytkownicy lub Kupujący będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

  4. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedający dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

  5. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedający informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

  6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów, których stroną jest konsument wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

  7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów, których stroną nie jest konsument wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest miejscowo właściwy sąd dla Sprzedającego.

  8. Użytkownik zaznaczając odpowiedni „checkbox” oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Ogólnymi Warunkami Umów, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

  9. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.Uzupełnieniem niniejszego regulaminu jest informacja dotycząca prawa do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wraz z wzorem formularza odstąpienia od Umowy dostępne tutaj

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl